Tổng hợp Giáo trình Hán ngữ – Quyển 5

chinese, road to polyglot

Tổng hợp cụm từ cần lưu ý trong Giáo trình Hán ngữ – Quyển 5